Bel op 06 36 14 09 62 of stuur een e-mail

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden essenceIam | januari 2015

Artikel 1 Algemeen
– essenceIam levert professionele begeleiding van individuen en organisaties en doet dat met verstand en gevoel.
– essenceIam levert dialogische counseling en coaching vanuit een houding van inspirerend mede-weter & perspectief ontdekker.
– essenceIam werkt gestructureerd en onderbouwd, en levert kwaliteit en maatwerk, met impact en een duurzaam resultaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van essenceIam zijn van toepassing op alle uit te voeren en uitgevoerde diensten zoals beschreven in offertes en contracten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders (schriftelijk) overeenkomen.

Artikel 3 Definities
– In de algemene voorwaarden worden cliënten, deelnemers en/of opdrachtgevers gezamenlijk als ‘cliënt’ aangeduid.
– Counseling, coaching, opleidingen en andere vormen van training en onderwijs worden gezamenlijk als ‘coaching’ aangeduid.

Artikel 4 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en essenceIam komt tot stand als:
– de cliënt een inschrijvingsformulier, offerte, of contract van essenceIam ondertekent;
– essenceIam een aanmelding voor coaching schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch bevestigt.

Artikel 5 Offerte
– Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.
– essenceIam is slechts aan de offerte gebonden indien de cliënt de offerte binnen 30 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail bevestigt, tenzij anders aangegeven.
– De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 Annuleringsvoorwaarden
– De cliënt heeft het recht om de opdracht voor coaching te annuleren per brief of e-mail, mits die annulering vervolgens door of namens essenceIam wordt bevestigd.
– De cliënt kan tot meer dan 30 kalenderdagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale bedrag.
– Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht.
– Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, of indien cliënt na aanvang van de opdracht deze beëindigt, is het volledige bedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De cliënt kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde kosten.

Artikel 7 Opdrachtuitvoering
– essenceIam spant zich maximaal in om de coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarbij wordt een professionele en onafhankelijke opstelling gehanteerd.

Artikel 8 Vertrouwelijkheid
– essenceIam behandelt persoonlijke, ondernemings- en bedrijfsgegevens (naam, telefoonnummers, e-mailadres, fysiek adres) vertrouwelijk: deze gegevens worden nimmer zonder toestemming van de cliënt aan derden beschikbaar gesteld.
– Hetzelfde geldt voor informatie over bedrijfsprocessen, bedrijfssituaties of persoonlijke omstandigheden van de cliënt die tijdens coachings gedeeld worden.

Artikel 9 Verhindering cliënt
– Indien cliënt is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan overlegd worden wanneer binnen 6 maanden aan dezelfde of een vergelijkbare coaching kan worden deelgenomen tegen gezamenlijk overeen te komen voorwaarden.
– Gemaakte individuele coachingafspraken kunnen tot 36 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij annulering binnen 36 uur voorafgaande aan de individuele afspraak is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10 Betaling
– Kosten voor de coaching worden in rekening gebracht d.m.v. een factuur via e-mail.
– Niet in de tarieven begrepen kosten, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend zijn begrepen, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten, worden indien van toepassing afzonderlijk in het contract vermeld en in rekening gebracht.
– Wijze van betaling (vooraf, achteraf of gespreid) wordt vermeld in het contract.
– Kosten dienen te zijn voldaan niet later dan 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 11 Incassokosten
De cliënt is bij niet tijdige betaling verplicht om essenceIam wettelijke rente en indien van toepassing (in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten te vergoeden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
– essenceIam sluit elke aansprakelijkheid voor schade in de ruimste zin van het woord uit.
– Cliënt vrijwaart essenceIam terzake.
– essenceIam sluit elke aansprakelijkheid uit voor gevolgschade, en is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de cliënt of andere schade.

Artikel 13 Geschillen
Mochten zich in het kader van een opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing gezocht worden.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

essenceIam
januari 2015